News & Updates

 

 

 

 

Free web hostingWeb hosting

Users Online: 1

 

«ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» Ο συχντερος καρκνος στον νδρα

Ο καρκνος του προσττη εναι σμερα ο συχντερος καρκνος στον νδρα και αποτελε ταυτχρονα τη δετερη αιτα θαντου απ καρκνο. Αξζει να σημειωθε τι διαγιγνσκονται ετησως 2,6 εκατομμρια νες περιπτσεις καρκνου προσττη στην Ευρπη, στις ΗΠΑ δε κθε 3 λεπτ διαγιγνσκεται μα να περπτωση καρκνου του προσττη εν κθε 15 λεπτ νας νδρας πεθανει απ τη νσο.

Ο καρκνος του προσττη εναι αναμφισβτητα μα νσος που σχετζεται με την ηλικα. Σπανιτερα εμφανζεται πριν την ηλικα των 55 ετν, αλλ στις περιπτσεις αυτς εναι κακοηθστερος. Αντθετα, απαντται συχντερα σε μεγαλτερους νδρες και στις περιπτσεις αυτς ακολουθε πιο καλοθη κλινικ πορεα. ταν παρουσιζει μεταστσεις, αυτς εντοπζονται κυρως στα οστ. Το πιο σημαντικ στοιχεο ωστσο εναι τι η νσος, εν ανιχνευθε σε αρχικ στδια, εναι ισιμη.

  Πολλς μελτες χουν γνει με σκοπ να αποσαφηνισθον οι αιτιολογικο προδιαθεσικο παργοντες του καρκνου του προσττη, χωρς μως να χουν καταλξει σε σαφ συμπερσματα. να στοιχεο που διαδραματζει προφανς σημαντικ ρλο εναι η κληρονομικ προδιθεση, η οποα μλιστα ενοχοποιεται σε ποσοστ 9%. Φανεται επσης πως υπρχουν ισχυρο περιβαλλοντικο και διαιτητικο παργοντες που επηρεζουν την εκδλωση της νσου, πως η πλοσια σε λπος διατροφ, η παρουσα χρωστικν ουσιν στις τροφς, καθς και η λλειψη των βιταμινν Ε και D. Παρλα αυτ, τα παραπνω ατια δεν χουν ακμα επιβεβαιωθε σε μεγλες επιδημιολογικς μελτες.

  Η παρξη συμπτωμτων εξαρτται κατ κριο λγο απ το στδιο της νσου. Στα αρχικ στδια, που το νεπλασμα εναι ακμα εντοπισμνο, η νσος εναι ασυμπτωματικ. Για το λγο αυτ και ο καρκνος του προσττη εναι πουλος καρκνος, αφο για μεγλο χρονικ διστημα δεν δνει συμπτματα. ταν το νεπλασμα εναι αρκετ προχωρημνο, εναι δυνατν να προκαλσει δυσουρα, συχνουρα, αιματουρα, νεφρικ πνο, καθς και οστικ λγη ταν υπρχουν οστικς μεταστσεις.

  Η πριμη διγνωση συνεπς του καρκνου του προσττη αποτελε τον ακρογωνιαο λθο για την αποτελεσματικ θεραπεα της νσου. Για το λγο αυτ οι πρσφατες κατευθυντριες οδηγες υποστηρζουν τι κθε νδρας ηλικας νω των 45 ετν πρπει να υποβλεται ετησως σε προληπτικ λεγχο με δακτυλικ εξταση του προσττη και μτρηση του PSA του αματος.  

  Με τη δακτυλικ εξταση γνεται ψηλφηση του προσττη διαμσου του εντρου. Μνο στο 30% των ασθενν με καρκνο προσττη μπορε να ψηλαφηθε σκληρα. Η αρνητικ δακτυλικ εξταση επομνως δεν αποκλεει την παρξη καρκνου. Θα πρπει ωστσο να τονισθε τι και καλοθεις παθσεις, πως λιθαση φλεγμονς του προσττη μπορε επσης να προκαλσουν σκληρα στον προσττη. 

  Το ειδικ προστατικ αντιγνο (PSA - Prostate Specific Antigen) εναι μα γλυκοπρωτενη που παργεται αποκλειστικ απ τα προστατικ επιθηλιακ κτταρα και βοηθ στη ρευστοποηση του σπρματος. Στον καρκνο του προσττη απελευθερνονται μεγλες ποστητες PSA στο αμα με αποτλεσμα η τιμ του συνθως να εναι μεγαλτερη απ 4 ng/ml. Σμερα θεωρεται ο πιο αξιπιστος καρκινικς δεκτης. Το PSA μως δεν αυξνεται μνο στον καρκνο αλλ και σε καλοθεις παθσεις, πως εναι η καλοθης υπερτροφα και οι φλεγμονς του προσττη, με αποτλεσμα να δημιουργονται συχν διαγνωστικ προβλματα. Πρπει επσης να τονισθε τι κποια φρμακα που χορηγονται στην καλοθη υπερτροφα μεινουν περπου κατ 50% το PSA στο αμα και συνεπς στους ασθενες αυτος η αξιολγηση του PSA γνεται με διαφορετικ τρπο.  

Το PSA χρησιμεει σμερα στη διγνωση του καρκνου του προσττη, στη σταδιοποηση της νεοπλασματικς νσου και στην παρακολοθηση των ασθενν που υποβλλονται σε θεραπεα. Με την ευρεα εφαρμογ του PSA η διγνωση του προστατικο καρκνου γνεται σε πρωιμτερα θεραπεσιμα στδια καθς ανιχνεεται 3 - 5 χρνια νωρτερα απ τι με την κλινικ διγνωση, εν κατ τη διρκεια της θεραπεας ελγχει την ανταπκριση στη θεραπεα, την παρξη υπολειμματικς νσου και τις υποτροπς.

  Το PSA μως δεν στερεται μειονεκτημτων. Πολλς εναι οι σκοπες βιοψες του προσττη που αποφασζονται στα πλασια μιας αυξημνης τιμς του. Υπολογζεται μλιστα τι μνο στο 25 - 30% των ασθενν που υπεβλθησαν σε βιοψα προσττη λγω αυξημνου PSA ( 4 - 10 ng /ml) διαγιγνσθηκε καρκνος. Επιπλον, μεγλος αριθμς καρκνων του προσττη δεν ανιχνεεται με το PSA, καθς το 20 - 25 % των ανδρν με καρκνο χουν PSA κτω απ 4 ng/ml. Για την αξηση της διαγνωστικς αξας του PSA και τη μεωση του αριθμο των σκοπα εκτελομενων βιοψιν του προσττη χρησιμοποιεται στην κλινικ πρξη ο ρυθμς ετσιας αξησης του PSA, καθς μεγλες ετσιες αυξσεις της τιμς του PSA μπορε να υποκρπτουν καρκνο του προσττη, ακμη και αν το PSA εναι φυσιολογικ. Η μτρηση του ελεθερου PSA (free PSA), μιας μοριακς μορφς του PSA στο αμα, πρπει να γνεται ταν το PSA εναι 4 - 10 ng/ml, με σκοπ την αποφυγ σκοπων βιοψιν.  

Η διγνωση του καρκνου του προσττη γνεται μνο με την βιοψα. Κθε νδρας με θετικ δακτυλικ εξταση και/ αυξημνο PSA πρπει να υποβλεται σε κατευθυνμενη με διορθικ υπερηχοτομογρφο βιοψα. Με το διορθικ υπερηχογρφημα, ελγχουμε την τοπικ επκταση της νσου και λαμβνονται κατευθυνμενες βιοψες απ ποπτες περιοχς αλλ και τυχαες βιοψες. Η πρτη βιοψα προσττη δεν διαγιγνσκει πντοτε τον καρκνο και μπορε να χρειαστε και επανληψη της βιοψας. Στη πρτη βιοψα διαφεγει συνθως το 15% των καρκνων του προσττη.

 

  Οι θεραπευτικς λσεις που διαθτουμε για να αντιμετωπσουμε τον καρκνο του προσττη εναι η ριζικ προστατεκτομ, η ακτινοθεραπεα και η ορμονοθεραπεα. Η επιλογ της θεραπευτικς στρατηγικς εξαρτται απ το στδιο της νσου, την τιμ του PSA και το προσδκιμο επιβωσης του ασθενος.

Ριζικ Προστατεκτομ

Ακτινοθεραπεα

Ορμονοθεραπεα

 

 Η ριζικ προστατεκτομ αποτελε σμερα τη θεραπεα εκλογς στον ενδοπροστατικ καρκνο σε τομα με μεγλο προσδκιμο επιβωσης, ειδικ σε ασθενες με χαμηλο και μετρου βαθμο καρκνο και PSA κτω απ 10ng/mL, οι οποοι εμφανζουν και τα μικρτερα ποσοστ υποτροπς μετ την επμβαση.

Εναι μα επμβαση η οποα χει τη δυναττητα να θεραπεσει πλρως ναν ασθεν με τοπικ εντοπισμνη νσο και χει βρεθε τι η 10ετς ελεθερη νσου επιβωση των ασθενν που υποβλλονται σε αυτ την επμβαση ξεπερν το 75%. Οι βασικς απτερες επιπλοκς της ριζικς προστατεκτομς εναι η ακρτεια των ορων και η ανικαντητα. Η ακρτεια των ορων συνθως συμβανει σε να ποσοστ μικρτερο του 3%, εν η σεξουαλικ ανικαντητα συναντται σε ποσοστ περπου 55%.

 

Η ακτινοθεραπεα εναι θεραπεα δετερης εκλογς στα τομα με εντοπισμνο χαμηλο κινδνου καρκνο και μεγλο προσδκιμο επιβωσης, εν χει νδειξη στους ασθενες με προσδκιμο επιβωσης μικρτερο των 8 - 10 ετν σε νετερους ασθενες με υψηλο κινδνου καρκνο, τομα που δεν επιθυμον την εγχερηση, χουν αντνδειξη για χειρουργεο λγω προβλημτων υγεας.

Υπρχουν δο εδη ακτινοθεραπεας, η εξωτερικ ακτινοβολα (IMRT) και η βραχυθεραπεα, κατ την οποα εμφυτεονται εντς του προσττη ραδιενεργο κκκοι ιωδου και οι οποοι ακτινοβολον τοπικ τον γκο. Ανικαντητα παρατηρεται και μετ απ ακτινοθεραπεα, σε ποσοστ 25% μετ απ βραχυθεραπεα και 45% μετ απ εξωτερικ ακτινοβολα.

Πολλς εργασες χουν γνει στην προσπθεια να συγκριθον τα αποτελσματα της ριζικς προστατεκτομς και της ακτινοθεραπεας.

 

 Στους ασθενες με μεταστατικ νσο σκοπς μας εναι η επιμκυνση του χρνου επιβωσης και η βελτωση της ποιτητας ζως.

Η θεραπεα για τους ασθενες αυτος εναι η φαρμακευτικ χειρουργικ αδρανοποηση των ανδρογνων ορμονν. Ο μσος χρνος επιβωσης των ασθενν με μεταστατικ νσο χει βρεθε τι εναι 28 - 53 μνες. Νετερα φρμακα βρσκονται σμερα υπ ρευνα και τα επμενα χρνια καθοριστικς θα εναι ο ρλος που θα διαδραματσει η χημειοθεραπεα με τα τελευταας γενις φρμακα και η γονιδιακ θεραπεα βασισμνη στην αποσαφνιση των μοριακν μηχανισμν που διπουν τη διαδικασα της καρκινογνεσης.